Politică de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Copii și Părinți și împuterniciții săi prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 31254.

Atunci când accesați site-ul și ne comunicați date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site, datele și informațiile cu caracter personal comunicate vor putea fi folosite de către Copii și Părinți: (i) în vederea îmbunătățirii de către Copii și Părinți a produselor și serviciilor oferite, precum și a administrării relației cu clienții săi; (ii) în scopuri de reclamă, marketing și publicitate (inclusiv marketing direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale prin e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare directă; (iii) servicii de comunicare electronice; (iv) în vederea întreprinderii de alte activități de către Copii și Părinți, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări separate exprese din partea utilizatorului.

Accesarea site-ului și oferirea de date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site constituie consimțământul utilizatorului ca datele sale personale să fie stocate într-o baza de date administrată de Copii și Părinți și împuterniciții săi. Toate datele oferite de utilizator prin intermediul utilizării acestui site sunt colectate și prelucrate de către Copii și Părinți și de către împuterniciții săi și vor putea fi folosite de către Copii și Părinți și împuterniciții săi în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai sus. În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita Copii și Părinți sau împuterniciții săi să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, utilizatorul poate solicita, cu titlu gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele sale sunt sau nu prelucrate, poate interveni asupra datelor transmise, poate formula opoziție împotriva prelucrării datelor pentru motive întemeiate legate de situația să particulară. Persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț sau să fie dezvăluite unor terți în asemenea scop.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa poștală: Copii și Părinți SRL, Str. Schitul Dârvari, nr. 2, sector 2, București, judetul Ilfov sau la adresa de email: contact copiisiparinti.ro.